TIETOSUOJASELOSTE


Roadway Oy tuntee vastuunsarekisterinpitäjänä ja käsittelee kerättäviä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti huolehtien yksityisyyden suojantoteutumisesta ja korkeasta tietoturvasta

Oheisesta tietosuojaselosteesta löydät lisätietoa yksityisyytesi suojasta.

Tietosuojaseloste
Roadway Oy:n tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä
Roadway Oy, Y-tunnus: 0906363-0

Ekatie 24, 60720 TUOMIKYLÄ

roadway[at]autoeka.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Roadway Oy:n toimesta asiakkaiden asiakassuhteen hoitamista,palvelujen toimittamista, palveluiden ylläpitämistä, palveluita koskevaa personoitua asiakaspalvelua ja kohdennettua asiakasviestintää, palveluiden käytön seurantaa, markkinointia ja sen kohdentamista asiakkaille sekä potentiaalisille asiakkaille, etämyyntiä sekä asiakasyhteydenottoja,riskienhallintaa ja väärinkäytösten estämistä, kiinteistöjen ja omaisuuden sekä henkilöiden turvallisuuden suojaamista varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja yrityksen palvelujen kehittämistarkoituksiin.

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on näihin liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Sopimussuhteen osalta henkilötietojen käsittely perustuu myös lakisääteisiin velvoitteisiin.


Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja tietolähteet
Henkilötietoryhmiä ovat yhteystiedot, henkilötunnus, ajoneuvon tiedot, asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, asiakastapahtumatiedot, taustatiedot ja käyttäytymistiedot, tekniset tunnistamistiedot, rekisteröidyn antamat suostumukset.

Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkailta ja potentiaalisilta asiakkailta itseltään kerättävät tiedot julkiset tietolähteet, kuten ajoneuvohallintakeskus sekä mahdolliset muut rekisterinpitäjän yhteistyökumppanit. Henkilötietoja voidaan myös päivittää hankkimalla päivityspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

Tietoja voidaan kerätä yrityksen internetsivustojen välityksellä sekä sähköisessä tai ei-sähköisessä muodossa olevilla lomakkeilla, puhelimitse ja tekstiviestein. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää myös väestörekisteriä ja muita julkisia lähteitä.

Puheluita ja muita keskusteluja voidaan myös nauhoittaa ja tallentaa toimeksiantojen vahvistamiseksi tai dokumentaatio-, laaduntarkkailu- ja kehitystarkoituksiin. Turvallisuussyistä yrityksellä on toimitiloissaan teknistä valvontaa tarkoittaen, mm. tallentavaa valvontakamera järjestelmää.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään, kuin se on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään, tai ellei yhtiö tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi.

Tietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat henkilötietoryhmittäin sen mukaan, mikä on henkilötietoryhmän käyttötarkoitus. Yritys voi lainsäädännön edellytysten mukaisesti käyttää rekisteröidyn henkilötietoja markkinointiin asiakassuhteen päätyttyä, tai jos rekisteröity on antanut yhteystietonsa omaehtoisesti jotain muuta kautta.

Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan ja tarpeellinen aika asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen

jälkeen. Kun henkilötietoa ei enää tarvita edellä määritellyllä tavalla, tiedot poistetaan tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei henkilö ole niistä suoraan eikä epäsuorasti tunnistettavissa.


Tietojen luovuttaminen
Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille Euroopan Unionin alueella sijaitseville tahoille kuten esimerkiksi yhteistyökumppaneille ( Trafi, ajoneuvo rahoituksia tarjoavat yhtiöt,vakuutusyhtiöt jne) sekä muille sidosryhmille mm. huoltoon tai muihin kunnossapitoon tai turvallisuuteen liittyviin toimiin liittyen sekä muille palvelua tuottaville kolmansille yhtiöille, asiakkaan tilaamien palveluiden toimittamiseksi sekä viranomaisille tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietoja voidaan luovuttaa tavaroiden ja palveluiden toimittamista varten tai asiakkaan toimeksiantojen ja muiden sopimuksien toteuttamiseksi sekä markkinointiin ja etämyyntiin tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Henkilötietoja ei luovuteta ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.


Tilastollisia palvelun käyttötietoja ja asiakastietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa,jossa niistä ei voida tunnistaa palvelun yksittäisiä käyttäjiä taikka käyttäjien henkilökohtaisia käyttötietoja, asiakastietoja tai henkilötietoja.
Roadway Oy voi mahdollisesti luovuttaa asiakasrekisteri ja asiakastietoja myös muille samaan konserniin kuuluville yhtiöille.


Tietojen siirto EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, huolehditaan henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten
Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.


Tiedonsuojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.
Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus pyytää tietojensa poistamista tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.
Tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, yrityksemme rajoittaa tietoihin pääsyä.


Rekisteröidyn tarkastuspyynnöt tuleelähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Roadway Oy Ekatie 24, 60720 TUOMIKYLÄ

Pyyntöön pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa, tarkoittaen lähtökohtaista pyrkimystä vastata pyynnön saapumisajankohdasta laskettuna seuraavan kuukauden loppuun mennessä.
Vastaukset toimitetaan pyynnössä esitettyyn vastausosoitteeseen siten, että henkilö saa vastauksen haltuunsa todistettuaan henkilöllisyytensä.


Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä rekisteröidyn pyynnöstä (kuten tietojen poistamisesta), lakisääteisenvelvoitteen tai yhtiön lakisääteisen oikeuden johdosta, kuten esimerkiksipalveluihin liittyvä velvoite, riita-asia tai vaade.

Sähköistä suoramarkkinointia koskevan suostumuksen voi peruuttaa tai antaa suoramarkkinointia koskevan kiellon, toimimalla kulloisessa suoramarkkinoinnissa olevan peruutus ohjeen mukaisesti.

Evästeet

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”). Evästeillä voidaan kerätä tietojaesimerkiksi miltä sivulta kävijä on siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujammeselataan ja milloin, mitä selainta käytetään, mikä on näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneen IP -osoite eli mistä Internet-osoitteesta lähetetyt tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Eväste tietojen avulla seuraamme palveluidemme kävijämääriä joita voimme analysoida mm. palveluidemme kehittämiseksi. Analysoinnissa ja kehittämisessä voimme käyttää myös eri yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnankohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuksiin.


Roadway Oy / Auto-Eka | Ekatie 24, 60720 TUOMIKYLÄ |

@. roadway[at]autoeka.fi


Avoinna ark.

08:00-17:00